Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

Ajalugu

Eesti Giidide Liidu ajalugu

1994 Nelijärve

 • Asutati EGL. Asutajad Hiiumaa, Tallinna ja Viru Giidide Ühing.
 • Abiks olid nõuga Soome giidid
 • Küsimus:”EGL- milline see peaks olema?”
 • Vanemaks valiti Aare Mae

1995 Võsu

1996 Võru

 • EGL ühendab 117 giidi, liikmemaks oli 25 krooni.
 • Ajakirja e. infolehe väljaandmine
 • Sooviti, et giidi nimi läheks infolehte. Et giid tunneks, et “saab midagi”.
 • Mureks palgatariifid. EGL ja ETFL vahelised tunnitasu kokkulepped.
 • Mõte – EGL koolitus peaks olema koolitajate koolitus.
 • EGL sekretär ja hing oli Urve Reial.

1997 Pärnu

 • Liidu uuesti registreerimine.
 • Probleem, et liikmeid vähe ja puudu operatiivsest infovahetusest
 • Anti välja ajakirja. Otsus teha giidimärk
 • Giidide kokkusaamised toimusid Touresti ajal
 • Tutvustati WFTGA. Arvamus oli, et EGL peaks astuma organisatsiooni liikmeks
 • Teemana võõrtööjõu probleem.
 • Vanemaks valiti Margit Hallmägi. Juhatuse liikmetele jagati kindlad tööülessanded

1998 Tartu

 • Liikmed: Hiiumaa, Tallinn, Viru, Läänemaa, Saaremaa, Pärnu.
 • Oli ka Otepää, aga arvati välja. Soovi avaldas Viljandi, arvati sisse, kui kirjalikult avalduse esitab.
 • Võeti vastu uus põhikiri.
 • Liikmemaks 25% liikmemaksude kogusummast.
 • Korduvatesteerimisel eksami asemel giidipäevik.
 • Tutvustati kutsete jagunemist: giid-saatja, giid, giid-tõlk
 • Mõte asutada giide koolitav erakool.
 • EGL taotles Maksuametilt luba lugeda ettevõtluse kulutuste hulka riiete ja välimusele (juuksur, hambaarst) tehtud kulutused.

 1999  Haapsalu

 • WFTGA saatis kutse tulla kongressile. Jõudis liiga hilja EGL-ni ja minna ei jõutud.
 • Üleskutse jagada koolituse infot teistega. Arutleti kutse standardiseerimise üle.
 • Üleskutse minna mööda turismiametist ja ajada asju majandusministeeriumiga.
 • Küsiti raha Kultuurkapitalilt täienduskoolituse rahastamiseks, ei saanud.
 • Ühingute ümberregistreerimised.
 • 21. veebruari, rahvusvahelise giidide päeva aktiivne tutvustamine.
 • Juhatuse liikmete tööjaotus: tariifid, ajaleht, koolitused, kutse.

2000 Saaremaa

 • Kuna arveldusarve oli kinni, siis raha liikumine oli raskendatud kuni 2000 aastani.
 • Nüüd tekkis korralik arvekonto.

 2001 Viljandi

 • Otsus avada koduleht.
 • Ülessanded juhatusele: koolitus(giidikool), arhiivi korraldamine, 21.02, Soomega sõpruse jätkamine, ostida finantse.
 • Arutlus, uusi liikmeid ühingutel vähe. Kuidas neid värvata?
 • Tariifidest enam ei räägita.
 • Liikmemaksud: maksta jooksva aasta omad 31.detsembriks.
 • Probleem, et info pole kättesaadav.
 • Vormiriietus on ühingute arutada.

2002  Narva

 •  Laura Tauli ettepanek juhatuse rotatsioonist, ei pea olema pealinna keskne, vaid ühingud kordamööda esindavad juhatust..
 • Giidikooli ja EGL huvide konflikt.
 • EGL ülesanded: korraldada 21.02, EGL päevi, koolitus(giidikool).
 • Mure – liikmemaksud ei laeku korralikult.
 • Ettepanek volikogus osalejate kulu kompenseerida.

2003  Paldiski

 • Juhatuse prioriteedid: koolitus, liikmemskond, ajaleht, 21.02
 • Juhatus osales atesteerimistel, koolitus(giidikool), loodusgiidid.
 • On hästi toimivad ja mitte väga toimivad ühingud.
 • Vaja misioonitundega inimesi, kes võiksid tunda huvi juhatusse kuulumise vastu.

2004  Tallinn

 • Kutsestandardid Giid I, Giid II ja Giid-meister, EGL kutset omistavaks organiks protsess.
 • Ühtsete rinnasiltide küsimus.
 • Viimane kord kui Viljandi esindaja käis kohal.

2005  Hiiumaa

 • Kuna ei saanud koosolekul osavõtjaid piisaval arvul kokku, siis otsustati hiljem volikogu kokku kutsuda.
 • Tartu esitas avalduse sooviga liikmeks astuda.
 • Liikmemaksude esitamise mure, puuduvad andmed mille alusel saata.
 • Kutset omistava organi loomine, pandi paika kutse omistamisega seotud üksikasjad.
 • Soov muuta liikmemaksu arvestamise korda.
 • Uus kodulehe välimus ja vorm.
 • Aprillis valiti uus juhatus. Esimeheks Aare Mae

2006  Rakvere

 • Kutsetutvustamine: Ingrid Lepik Kutsekojast käis esinemas koosolekul.
 • Juhatusse võiks kuuluda loodusgiidide esindaja.
 • Anti esimest korda kutsed. Trükiti giidipäevikud.

2007 Setumaa

 • Ajalugu vaikib, sest koosolekul ei olnud piisav arv osalejaid. Kirgi küttis kutsestandardite küsimus ja sellega seotud eriarvamused.
 • Hiljem kogunes volikogu.

2008  Tartu

2009  Paide

 • Põhikirja ajakohastamise küsimus.
 • Kirjavahetus Majandusministeeriumiga turukaitse teemal.

2010  Pärnu

 • Kinnitati uus põhikiri, liikmemaksu suurus liikmetele arutamiseks.
 • Kohtumised loodusgiididega.
 • Kohtumine MKM-ga turukaitse küsimuses. Riik ei saa piirata EL riikidest tulevate giidide töötamist Eestis.
 • Uuesti soojendati suhteid Soomega giididega ja käidi külas.
 • Atesteerimiskorra nõuded avaldati projektina.
 • Algavad probleemid liikmemaksudega, summa liiga suur.
 • Töörühmade mõte.

2011  Haapsalu

 • Tutvustati uut liikmemaksu arvestamise korda, ettepanek 2,5 eurot iga ühingu liikme pealt.
 • Tallinnas toimus WFTGA kongress.
 • Küsimus kohaliku omavalitsuste rollist atesteerimiste läbiviimisel.
 • Avaldati kohaliku atesteerimise kord.
 • Ettepanek, et EGL suhtleks Euroopa Giidide Liiduga.
 • Valiti uus juhatus, 3 aastaks. Esinaine Katrin Roomet.

2012  Otepää

 • Atesteerimisreglemendi sõnastuse läbivaatamine. Tulemus – jäi soovituslikuks infoks.
 • Liikmeks astus Eesti Kutseliste Giidide Ühing.
 • Välja astus Tartu Giidide Ühing.
 • Uue kutsestandardi väljatöötamise koosolekud Kutsekojas.
 • Mõte giidile salli tegemisest.
 • Liikmete soov saada rohkem kutsealast koolitust.

2013   Avinurme

 • Suurim küsimus – liikemamaksud ja nende laekumine.
 • Eesti giidide päevadel toimuvad koolitused olid kutseoskuste kesksed.
 • Üksikisiku initsiatiivil valmisid giidisärgid.

2014 Tallinn

2016 Jäneda

 • Kahepäevane giidide kokkutulekul oli kaks töötuba. Üks keskendus EGL päästmisele, strateegia loomisele ja tuleviku visiooni kujundamisele. Teine keskendus giidi professionaalsuse tõstmisele, käsitles raske kliendiga toimetulemist ja kriisi situatsiooni lahendamist.
 • Tutvuti ka uue kutsekorraga.