Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

1.1. Mis on giidikutse, kutsesüsteem ja nendega seonduvad mõisted

Kutsesüsteemi rakendamine algas Eesti 2001. aastal. Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga. Kutse aitab suurendada konkurentsieelist tööturul.

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2003. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine aja jooksul muutunud.

Üks eesmärkidest on, et Eestis omandatav giidikutse looks võimaluse töötamiseks kõikides EL riikides.

Giid esindab professionaalselt oma piirkonda ja riiki. Tal on laialdased teadmised nii oma piirkonnast, riigist kui ka selle positsioonist maailmas. Giidil on giidtöö jaoks vajalikud kutse- ja ametioskused.

Kutsekvalifikatsioon (giid tase 5 ja 6)  mõõdab professionaalsust, töökogemust ja kutseoskuste valdamist erinevatel tasemetel. Ametinimetus: kutseline giid.

Kutse spetsialiseerumised on kultuurigiid, loodusgiid, maaelugiid (väljatöötamisel).

Kultuurigiid viib ekskursioone läbi kultuurikeskkonnas.

Loodusgiid viib ekskursioone läbi looduskeskkonnas.

Maaelugiid viib ekskursioone läbi maapiirkonnas, sh maa- ja põllumajandusettevõtetes, tutvustab ja vahendab maaelulaadi, sh agroturismi. (väljatöötamisel)

Osakutse võib olla iseseisvaks väljundiks tööturule või osaks giidi kutsest.

Reisijuht (giid tase 5, osakutse) on marsruudi administreerija, kes korraldab reisipaketti kuuluvate teenuste osutamist.

Atesteerimine on protsess, mille käigus hinnatakse giidi teadmisi konkreetse objekti, piirkonna või valdkonna osas. Atesteerimist korraldavad piirkondlikud giidi- või turismiorganisatsioonid, ettevõtluskeskused või omavalitsused vastavalt piirkonna kokkuleppele.

Koduloorääkija vahendab piiratud alal piiratud teemadel infot ja lugusid (ei ole giid vaid kodupiirkonna tutvustaja).

NB: Palun teha vahet kutsumusel ja kutsekvalifikatsiooni vahel.

Tabel 1. Giiditöö nõuded professionaalsuse eri faasides

Professionaalne arengKutsespetsiali-seerumise nõudedNõutavad kutseoskusedTeadmised ja oskusedMuud: (Keele-oskus, töökoge-mus)
Koduloorääkijaei nõutaei nõutaheaemakeele-
oskus; ei nõuta
atesteeritud giidheadheadheavõõrkeel B2; nõutav
kutse tase 5väga headväga headväga heavõõrkeel B2; nõutav
kutse tase 6väga headväga headväga headvõõrkeel B2; nõutav