Salme 2d, 50103 Tartu
info@eestigiidideliit.ee

3. Kutse taotlemine

Taotlemise protsessi lühikirjeldus kutsehariduskeskuste lõpetanutele ja tööturult otse tulnud taotlejatele.

KUTSE TAOTLEMINE KUTSEHARIDUSKESKUSE LÕPETAJALE:

 1. Kutsehariduskeskuse lõpetaja peab läbima kooli õppekava ning täidab sellega eeldused eksamile pääsuks.
 2. Taotlejana tuleb sul kooli juures end eksamile kirja panna.
 3. Oota koolilt ja kutseandja organisatsioonilt juhiseid eksami toimuisaja ja ettevalmistuse kohta.
 4. Kooliga kokkuleppel peab kutseandja organisatsioon õppuritele konsultatsioone ja infotunde.
 5. Teooria eksam toimub avatud materjalidega, koosneb kirjalikest ülesannetest, mis põhinevad tööalastel olukordadel ning mille lahendus eeldab loomulingulisust, loogikat ja õpitu rakendamist.
 6. Kui oled teooria eksami läbinud (hindamisalused ja materjalid rubriigis kutse dokumendid), tuleb kutse andja organisatsiooniga leppida kokku praktilise eksami aeg. Praktilise eksam sooritatakse giidi valikul tema peamises tööpiirkonnas või objektil.

KUTSE TAOTLEMISE SAMMUD tööturult tulnud taotlejatele:

Kui korraga soovivad mitu inimest koos kutseeksamit teha, siis võib kutseandja taotlejatega eksamiajad jm etapid eraldi kokku leppida.

Taotlemisprotsess on alljärgnev juhul, kui taotlejad avaldavad soovi individuaalselt.

1. Esita taotlus (vt allpool) ja oota vastust, kas kõik  paberid on korras. Kui on vaja midagi täiendada, saad lisadokumendid järele saata. NB! Kui sul keeletunnistust veel ei ole, saad selle saata enne praktilist eksamit.

2. Kui kõik on korras, saad registreeruda teoreetilisele eksamile, mille aeg antakse sulle teada.

3. Osaled teoreetilisel eksamil koos teiste kolleegide ja hindajatega. Hindamisalustest loe lähemalt rubriigist kutse dokumendid. Eksamiülesanded koos juhistega väljastatakse koha peal.

4. Kui olete saanud teooriaeksami positiivse vastuse, lepi komisjoniga esimesel võimalusel kokku praktilise eksami aeg. Praktiline eksam sooritatakse tööolukorras.

Jõudu kõigile taotlejatele!

Nüüd kõigest täpsemalt ehk vajalikud dokumendid ja vormid

Registreerumisvorm kutseeksami sooritamiseks tuleb täita virtuaalkeskkonnas. Lisaks tuleb täita avaldus ja saata nõutavad dokumendid e-posti aadressile info@eestigiidideliit.ee.

Registreerumine ja taotlus on võimalik saata ka posti teel aadressile: Eesti Giidide Liit, Salme 2d, 50103 Tartu. Arvesse lähevad saabunud taotlused, mille postitempel on taotlemistähtaeg.  

Teoreetilise eksami toimumise aeg antakse taotlejatele teada eraldi.

Enne praktilisele eksamile tulekut esitab taotleja kirjalikult praktilise tööosa ehk ekskursiooni ettevalmistavate tegevuste kirjeldused. Dokument esitatakse 10 päeva enne praktilise eksami läbiviimist.

Praktiline eksam toimub eraldi kokkulepitud ajal iga kutsetaotleja  atesteerimispiirkonnas töö käigus ühe aasta jooksul peale teoreetilist eksamit.

Kutse taotlejal esitada järgmised dokumendid soovitavalt ühtse failina pdf formaadis vastavalt taotletavale kutsetasemele (tase 5/6):

Failide liitmine (ingl k merge files) on võimalik internetis leitava tasuta rakenduse abil: Näiteks https://www.pdfen.com/merge/merge-files-to-pdf ja https://smallpdf.com/merge-pdf VÕITE KASUTADA MUUD RAKENDUST VÕI SAATA FAILID KA ERALDI.

 • Taotleja vormikohane avaldus (lisa 1A).
 • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või juhiluba, elamisloa puhul loetavalt loa mõlemad pooled)
 • Maksekorraldus või selle koopia kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks.
 • Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV ) (lisa 2A).
 • Keskharidust tõendava dokumendi koopia(d).
 • Ühe oma toote (marsruudi) kirjeldus (pikkus 1 lk, lisa 4A);
 • Töökeele B2 ja eesti keele oskuse C1 taset tõendav dokument, kui on tegemist võõrkeelega (keeletunnistus on võimalik esitada hiljemalt enne praktilist eksamit).

Giidi kutseeksami tasu palume kanda MTÜ Eesti Giidide Liidu arveldusarvele A/a: EE912200221070079167 (Swedbank)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 5 esmataotlemise kutseeksami tasu 154 € (kehtivusaeg 5 aastat).

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 5 taastõendamine kutseeksami tasu 99 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 6 esmataotlemine kutseeksami tasu 212 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 5 taastõendamine kutseeksami tasu 151 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Osakutse Reisijuht esmataotlemise kutseeksami tasu 135 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Osakutse Reisijuht esmataotlemise kutseeksami tasu 91 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning giidi spetsialiseerumine ja tase

NÄIDE: Kalle Kusta loodusgiid tase 5 või Malle Muhk kultuurigiid tase 5

Kutse taotlemise tasu on võimalik maksta kahes osas. Esimene osa peab olema tasutud enne teoreetilisel eksamil osalemist ja teine osa enne praktilist eksamit.

Kutse andmisega seotud kulude katteks tasutud summat ei tagastata, v.a. juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse kutseeksamist loobumise kohta  21 päeva enne kutseeksami I osa toimumist. Avaldusele eitava otsuse korral lisatakse põhjendus.

Taotlejal on võimalik saada kutse taotlemise eelset individuaalset nõustamist. Palun registreeruge nõustamisele EGLi e-postile, lisades oma palvele kontaktandmed.

Lisainformatsioon:
Eesti Giidide Liit
e-posti aadress: info@eestigiidideliit.ee või
telefonil: +372 514 7491 Monika Sooneste